kilisinsesi.com.tr
İLAÇLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
2 Aralık 2020
admin

İLAÇLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İLAÇLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR   KİLİS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale...

İLAÇLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
  KİLİS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ


2021 YILI İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/652785

 

1-İdarenin
a) Adı : KİLİS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : DOĞAN GÜREŞ PAŞA MH. SAFTER NECİOĞLU BULVARI 581 79000 MERKEZ KİLİS MERKEZ/KİLİS
c) Telefon ve faks numarası : 3488131722 – 3488131098
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 2021 YILI İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI 15 BİRİMDE 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE 21 (YİRMİBİR) GÜNLÜK PERİYOTLAR HALİNDE 17 (ONYEDİ) DEFA OLMAK ÜZERE TOPLAM 1.446.428 METREKARELİK ALANDA İLAÇLAMA.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KİLİS İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ALANLAR
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2021


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.12.2020 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : KİLİS İL MÜDÜRLÜĞÜ 1. KAT TOPLANTI SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
a-Biyosidal ürün uygulama izin belgesi b-Mesul müdürlük belgesi c-Personellerin Biyosidal ürün uygulayıcı sertifikaları Uygulamada kullanılacak ürünlerin; – TC Sağlık Bakanlığı onaylı ruhsatları – MSDS(Ürün Güvenlik Belgesi) – Onaylı Türkçe etiket örneği – Ürün aktif madde setifikaları sözleşmeyle beraber idareye teslim edilecektir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İLAÇLAMA İŞLERİ


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bir Yorum Bırak

Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Designed By Cemil DOĞAN