“Kilis İl Özel İdaresi Metruk Binaların Yıkımı, Teçhizat ve Ekipmanların Söküm ve Çıkan Malzemelerin Satış İşi

“Kilis İl Özel İdaresi Metruk Binaların Yıkımı, Teçhizat ve Ekipmanların Söküm ve Çıkan Malzemelerin Satış İşi

KİLİS İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN “Kilis İl Özel İdaresi Metruk Binaların Yıkımı, Teçhizat ve Ekipmanların Söküm ve Çıkan Malzemelerin Satış İşi “ İHALE İLANI

 

Kilis İl Özel İdaresi Metruk Binaların Yıkımı, Teçhizat ve Ekipmanların Söküm ve Çıkan Malzemelerin Satış İşinin İl Encümeni tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  45 maddesi gereğince (Açık Teklif Usulü) ihale edilecektir.

 

İhale Tarihi                                  : 16/04/2020 Tarihinde Perşembe günü saat  10:00

İdarenin Adı ve İhalenin Adresi   : Kilis İl Özel İdaresi – Kilis İl Özel İdaresi Hizmet Binası 

                                                      Öncüpınar Mah. KİLİS

İhalenin Yeri                                : Toplantı Salonu

İşin Süresi                                    :  Sözleşme imzalanmasından sonraki 5 (beş) gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacak olup, işin süresi yer teslim tarihinden itibaren 120 gündür.

 

 

                                           İŞİN  BEDELİ VE MİKTARI                   

S.

MALZEMENİN

Miktarı
(KG)

Birimi

Ortalama Birim Fiyat (TL)

TUTAR (TL)

No.

Poz No

Açıklama

1

Özel-Çelik-İnşaat Demiri

Çelik binanın ve bütün çelik malzemelerin sökümü çıkan malzemelerin ayrıştırılması, malzemelerin satışı

750.000

Kg

1,05

787.500,00

2

Sandaviç Panel

Binaların sökümü çıkan malzemelerin ayrıştırılması ve malzemelerin satışı

10.000

Kg

0,77

7.700,00

3

304 kalite Krom

Malzemelerin sökümü çıkan malzemelerin ayrıştırılması ve malzemelerin satışı

240.000

Kg

3,97

952.800,00

4

316 kalite Krom

Malzemelerin sökümü çıkan malzemelerin ayrıştırılması ve malzemelerin satışı

50.000

Kg

7,22

361.000,00

5

Kablo

Malzemelerin sökümü çıkan malzemelerin ayrıştırılması ve malzemelerin satışı

50.000

Kg

11,50

575.000,00

6

Alüminyum

Malzemelerin sökümü çıkan malzemelerin ayrıştırılması ve malzemelerin satışı

5.000

Kg

6,72

33.600,00

7

Yıkım/inşaat Demiri

Betonarme binanın yıkımı ve içerisinden çıkan demirin ayrıştırılarak satışı

100.000

Kg

0,05

5.000,00

 

                         

 

 

 

TOPLAM                  2.722.600,00

                                           

 

 

 

 

1- İhaleye katılabilmek için;

 1. A) İhalelere katılacak kişinin gerçek kişi olması halinde,
 2. a) Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi
  b) İmza beyannamesi (Noterden)
  c) Vekaleten katılım halinde, aslı veya noterden tasdikli vekaletname
  d) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
  B) İhalelere katılacakların tüzel kişi olması halinde;
  a) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
  yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
  b) Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
  Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge.
  c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 3. C)678,00.-TL tutarında Geçici teminatı ( İdarenin T.Vakıflar Bankası Kilis şubesi nezdindeki 7293619653 nolu geçici teminat hesabına yatırıldığına dair banka dekontu veya belirtilen tutarda işi adına alınan ihale tarihinden itibaren en az 60 gün süreli banka teminat mektubu) istekliler ihale dosyasında komisyona sunacaklardır.
 4. D) İdari şartname, Teknik Şartname, Sözleşme ve diğer ihale dosyasında sunulan dokümanlarda belirtilen tüm şartları kabul ettiğine dair taahhütnameyi istekliler ihale dosyasında komisyona sunacaklardır.
 5. E) Teçhizat ve Ekipmanların sökümünde çalıştırılacak en az 10 adet personele ait Mesleki Yeterlilik Belgesini istekliler ihale dosyasında komisyona sunacaklardır.
 6. F) İhaleye katılan istekliler Çevre Şehircilik Bakanlığı veya İl Müdürlükleri aracılığıyla verilen Tehlikesiz Atıklar Toplama ve Ayırma Belgelerinin örneğini de ihale dosyasında komisyona sunacaklardır. 

 

İstekliler ihaleye katılmak için gerekli olan  ve yukarıda sayılan belgelerin asıllarını veya ihaleden önce İdareye “ aslı görülmüştür “ yaptırdıkları belgelerini bir zarfa koyarak zarfın yapışan yerini kaşelemek ve imzalamak suretiyle kapatarak, zarfın üzerine işin adını, İdarenin adını, İdarenin adresini, İsteklinin adı veya ticaret ünvanı ile adresini yazmak zorundadır. Bu şartlara uymayan teklif zarfları değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

2-  İhale İl Encümenince gerçekleştirilecektir.

3-  İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4- İhale saatine kadar istekli dosyaları İdareye bizzat elden teslim edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5-İhale Şartnamesi İdarede görülebilir. Ancak ihaleye gireceklerin 1.000,00 TL bedel karşılığında dosyayı ihaleden önce Kilis İl Özel İdaresinden satın almak zorundadırlar. İstekliler dosya Bedelinin İdareye yatırdığına dair makbuzunu ihale dosyasında ihale komisyonuna ibraz edecektir.

6- İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacağından  istekliler ihale saatinde ihale komisyonu (İl Encümeni) huzurunda hazır bulunacak ve tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.

7- ihaleye katılmaya hak kazanan İsteklilerin ilk teklifi işin muhammen bedelinin altında olmamak şartıyla, teklif verdikleri sürece ihale devam eder. En son verilen en yüksek teklif ihale bedeli olarak kabul edilir.

8- İstekliler tarafından teklif edilecek olan bedel toplam tutar üzerinden teklif edilecek olup, muhammen bedel üzerine artış yapılan oran kadar 7 kalemden oluşan her iş kaleminin birim fiyatı  artan oran kadar arttırılarak istekli tarafından teklif edilen toplam tutar üzerinden  sözleşme imzalanacaktır.

 

 

             

İlan olunur.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?