kilisinsesi.com.tr
    OLAĞAN ZAMAN AŞIMI YOLU İLE MÜLKİYET KAZANILMASI
Genel
31 Ağustos 2019
Mustafa Korkmaz

    OLAĞAN ZAMAN AŞIMI YOLU İLE MÜLKİYET KAZANILMASI

        Sevgili okuyucularım: Geçen haftaki yazımızda MK. 713 e göre olağanüstü zaman aşımı yolu ile mülkiyet kazanılmasını açıklamıştık....

        Sevgili okuyucularım: Geçen haftaki yazımızda MK. 713 e göre olağanüstü zaman aşımı yolu ile mülkiyet kazanılmasını açıklamıştık.

Bu günkü yazımızda ise MK. 712 ye göre olağan zaman aşımı yolu ile mülkiyet kazanılması konusunu açıklamak istedim.

            Madde 712.-‘’ Geçerli bir hukuki sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi, taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak on yıl süreyle ve iyi niyetle sürdürürse, onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez.’’ Hükmünü taşımaktadır.

  1. 712: Madde Gerekçesi:

 (Gerekçe;  daha önce Yürürlükte olan Medeni Kanunun 638 inci maddesini karşılamaktadır).


Yürürlükteki 638. maddenin “Müruruzaman” şeklindeki kenar başlığı “Kazandırıcı zamanaşımı” şeklinde, “Adî müruruzaman” seklindeki kenar başlığı “Olağan zamanaşımı” şeklinde değiştirilmiştir. Maddede yer alan “nizasız” olma unsuru yerine “davasız” olma unsuruna yer verilmiştir.

Çünkü “nizasız” yani “çekişmesiz” kelimesi de belirsizdir; örneğin noterlik aracılığıyla gönderilen bir protesto veya fiili bir müdahale ve çatışma da “niza” olarak nitelendirilebilir.

Oysa amaç, İsviçre Medenî Kanununu şerh ve tevsii eden bütün hukuk bilginlerinin birleştikleri gibi, zilyede karşı bir istihkak veya müdahalenin önlenmesi davası açılmış olmasının niza (çekişme) sayılacağıdır.

3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanuna idari makamlar nezdinde zilyetliğe tecavüzün önlenmesinin istenmesi buradaki anlamda “niza” sayılmaz ve zilyetliği kesintiye uğratmaz; zira Medenî Kanun anlaşmazlıkların kesin olarak çözümlenmesini yargı makamlarına bırakmış, yalnız fiilî müdahalelerin geçici bir zaman için önlenmesi gayesi ile 3091 sayılı Kanun çıkarılmıştır.

Bütün bu nedenlerle maddedeki “nizasız” sözcüğü yerine “davasız” sözcüğünün kullanılması uygun bulunmuştur.

Böylece olağan zamanaşımı süresince taraflar arasındaki her türlü niza değil, ancak dava şeklindeki nizalar kazanmayı engelleyecektir.

 Dava dışı nizalar kazanacak kişinin iyi niyetini ortadan kaldıramayacaktır.( Bozoğlu)

 

 

  Olağan zamanaşımı(Kazandırıcı zaman aşımı):

            Yukarıdaki gerekçe dede belirtildiği gibi; davasız kelimesi daha önce ki mevzuatlarda nizasız olarak belirtilirdi. Daha sonra ki kanun metinlerinde nizasız kelimesi, davasız olarak değişikliğe uğramıştır.

            Yukarıdaki davasız kelimesinin kapsamını şöyle açıklayabiliriz.

            Zilyet aleyhine noter yolu ile yapılan tebligatlar ile 3091 sayılı taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzün önlenmesi için mülki idare amirlerince( vali veya kaymakam) verilen tecavüzün def’i kararları; dava sayılmamaktadır.

            Bu nevi çekişmeler 10 yıllık zaman aşımı süresini kesintiye (inkıtaa )

Uğratmaz.

Sadece müşteki sıfatı ile zilyet hasım gösterilerek adli makamlara açılacak davalar 10 yıllık zaman aşımı süresini kesintiye uğratabilir.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz:

Bir kişi:

Tapu sicilinde( tapu kütüğünde), her ne kadar şeklen malik olarak gözükse de;

  Adına yanlışlıkla tapusu kesilen, Taşınmazın mülkiyet hakkı ile bir ilgisinin olmaması yani tapu sicilindeki kaydın yanlış ve hiçbir haklı hukuki sebebe dayanmaması durumunda:

Tapu sicilinde adı geçen şahıs,  uhdesindeki taşınmaza 10 yıl süre ile davasız ve fasılasız zilyet bulunduğu takdirde bu taşınmazın, mülkiyet hakkını kazanır.

Bu durum Türk medeni kanunumuzda:

Adi kazandırıcı zaman aşımı.

Sicil zaman aşımı.

 Alelade müruru zaman aşımı olarak.

 adlandırılır.

 

Bir Yorum Bırak

Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Designed By Cemil DOĞAN