ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-

KİLİS AĞAÇLANDIRMA VE TOPRAK MUHAFAZA ŞEFLİĞİ AROMA VADİSİ VE ÇAMALANI EK
PROJE GELİR GETİRİCİ TÜR AĞAÇLANDIRMA TESİS FAALİYETLERİ VE TESİS EDİLEN
AĞAÇLANDIRMA REHABİLİTASYON SAHALARININ YOL TAMİR VE BAKIM İŞLERİ


ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KAHRAMANMARAŞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Kilis Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği Aroma Vadisi ve Çamalanı Ek Proje Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Tesis Faaliyetleri ve Tesis Edilen Ağaçlandırma Rehabilitasyon Sahalarının Yol Tamir ve Bakım işleri hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 Uncu maddesine göre açık hale ıısulü ile ihale edilecek olUp, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır;
İKN : 20191475335
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KAHRAMANMARAŞ DİĞER
ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Adresi HACI BAYRAM VELI MAHALLESiSğİT ZARIFOGLU
BULVARI 100 46040 ONİKİŞUBAT/KAHAMANMARAŞ
c) TelefoıtalsnUmarası 3442344401 -3442344420
ç) İhale dokümanınırı görülebileceği https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-ımza kullanılarak Indirilebileceği
ınternet sayfası
2-İhale konusu hizmet alimin
a) Adı Kilis Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği Aroma
Vadisi ve Çamalanı Ek Proje Gelir Getirici Tür
Ağaçlandırma Tesis Faaliyetleri ve Tesis Edilen
Ağaçlandırma Rehabilitasyon Sahalarının Yol Tamir ve
Bakım Işleri
b) Niteliği, türü ve miktarı ; 40,9 Km,Servis Yolu 4,10 Km,3 ki Riperle Toprak İşleme
25,38 Ha.,TekliRiperle Toprak İşleme 3524 Adet, Fidan
Dikim ve Dağıtım İşi 28,493 Adet, Fidan Taşıması 3
Sefer,Tabela Yapımı 2 Adet,Dikenli Tel Çit Ihatası 5,410 Km
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer ; Kilis Orman İşletme Müdürlüğü Kilis Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliğinin Sorumluluk Dahilinde
(Martavan-Islahiye)
ç) Süresi/teslinıtarihi : işe başlama tarihinden itibaren 22(yirmi iki) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten ıtibaren 3 gün içinde işe başla nacaktır.
3-İhalenin
İhale (son teklif verme) tarih ve saati ; 09.10.2019 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ihale BiriMi
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. istekLilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerineilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirk ülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şarinamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 hale konusu alimin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicitere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olnıası halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birıiği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğıınu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
ldare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
43. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gisteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş y iç4 a-’h€.dtl1çren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin 04 30 pranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlre ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veÇ teknolojik ürün deneyim belgesi. –
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde yapılan makine ve iş gücü ile yapılan her türlü ağaçlandırma erozyon kontrolü toprak muhafaza suni tensil fidan üretimi ve bakım işten ile bunların etüd proje işleri hizmet alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Istekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir, ihale sonucunda. üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihatede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir,
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verile,ı tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Ihalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) DlğerHizınetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklileriıı
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

× Kilisin Sesi' ne hoş geldiniz.