kilisinsesi.com.tr
2 ADET PANORAMİK RÖNTGEN CİHAZI KİRALAMA İŞİ
Genel
2 Kasım 2016
admin

2 ADET PANORAMİK RÖNTGEN CİHAZI KİRALAMA İŞİ

2 ADET PANORAMİK RÖNTGEN CİHAZI KİRALAMA İŞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KİLİS KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2...

2 ADET PANORAMİK RÖNTGEN CİHAZI KİRALAMA İŞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KİLİS KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2 Adet Panoramik Röntgen Cihazı Kiralama İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/447197

1-İdarenin

a) Adresi : Öncüpınar Kavşağı Çevreyolu Üzeri No:1 Kilis Devlet Hastanesi C Blok Kat:2 – Merkez KİLİS MERKEZ/KİLİS
b) Telefon ve faks numarası : 0348 822 11 11 – Dahili : 1859 – 0348 814 55 31 – 0348 813 92 93
c) Elektronik Posta Adresi : khb79.mb@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Adet Panoramik Röntgen Cihazı Kiralaması İşi  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kilis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Kilis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Semt Polikliniği
c) Süresi : İşe başlama tarihi 12.01.2017, işin bitiş tarihi 11.01.2018

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Öncüpınar Kavşağı Çevreyolu Üzeri No:1 Kilis Devlet Hastanesi C Blok Kat:2 Genel Sekreterlik Toplantı Odası
b) Tarihi ve saati : 09.11.2016 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
a) İstekliler teklif ettikleri cihaz ve malzemelerin teknik özelliklerine haiz olduğunu gösteren Türkçe kılavuzu teknik broşür ve menşei, kataloglarını ibraz edeceklerdir. b) Teklif edilen cihaz/cihazların “Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve malzeme kayıt sistemi veri tabanına kayıt belgesi” olacak ve teklif dosyasında sunacaklardır. c) İşin yürütülmesi için gereken cihaz/cihazların ve tüm ekipmanların periyodik bakım-onarımları ile olası arıza onarımlarını ( yedek parça dahil ) yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak karşılanacağına ve söz konusu periyodik bakım – onarımlar ve olası arıza onarımları ile ilgili olarak yetkili servislerle yapmış oldukları sözleşmelerinin aslı veya onaylı suretlerini sunacaklardır. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kilis Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İhale Birimi adresinden satın alınabilir.  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kilis Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Bir Yorum Bırak

Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Designed By Cemil DOĞAN