20 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ ALIMI

20 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ ALIMI

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ

20 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/529666

 

1-İdarenin
a) Adresi : Öncüpınar Kavşağı Çevreyolu Üzeri No:1 Kilis Devlet Hastanesi C Blok Kat:2 MERKEZ/KİLİS
b) Telefon ve faks numarası : 0348 822 11 11 – Dahili : 1860 – 3488145531
c) Elektronik Posta Adresi : kilis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 20 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kilis Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle işe başlanır. Sözleşme süresince kurumun peyderpey yapacağı siparişine müteakiben 5 (Beş) iş günü içerisinde ürünler teslim yerine getirilerek teslimatı sağlanır. Sözleşme her durumda 28.02.2019 tarihinde sona erecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Suriye Görev Gücü Başkanlığı Toplantı Salonu (Kilis Devlet Hastanesi C Blok Kat:2 )
b) Tarihi ve saati : 08.11.2018 – 10:30
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a)İstekliler, teklif verecekleri tıbbi sarf malzemelerin ( KAPSAM DIŞI OLANLAR HARİÇ ) TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası tarafından onaylanmış ürün ( barkod ) numaraları teklifle birlikte kalem sıra numarası belirtilerek liste ve ayrı ayrı çıktılar halinde vereceklerdir. Ayrıca teklif verecekleri tıbbi sarf malzemelerin her bir ürün için üretici veya tedarikçisi tarafından T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduğu belgeyi (Bayilik belgesi) sunmaları gerekmektedir.
b)Teklif verecekleri kalemlerle ilgili istenilen belgeler “Teknik Şartnamede” belirtilmiş olup, bu belgeler ihale teklif dosyasında bulunmalıdır.

NOT: Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı yeterli olacaktır. Bu beyan olan ürünler için “a” ve “b” maddelerindeki belgeler aranmayacaktır. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, mal kalemlerinin her birinden ayrı ayrı ihale anında hazır olacak şekilde teknik şartnamede belirtilen miktarlarda teknik şartnameye uygun orjinal numune getireceklerdir. Teknik şartnamede numune miktarı ile bir düzenleme yapılmayan mal kalemlerinden ise en az bir adet numune sunulacaktır. Gerek görüldüğü hallerde, teklif edilen ürünün numunesi fiziksel ve laboratuvar ortamında denenerek karar verilecektir. İstekliler ihale komisyonuna sunacak olduğu numunelerin üzerine firma adı ve ihale kalem sıra numaralarını mutlaka yazacaklar, ihale saatinden önce koli halinde Kilis Suriye Görev Gücü Başkanlığı Satınalma Birimi numune değerlendirme odasına ihale saatinden önce teslim edilecektir. Sözleşme imzalanan malzeme kalemlerinin numuneleri sözleşme süresince İdarece muhafaza edilecektir. Sözleşme  imzalanmasına müteakip 2 ay içerisinde geri alınmayan numuneler idare tarafından kullanılacak olup, firmalar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Soğuk zincirde saklanacak sarf malzeme numuneleri ilgili birime ihale saatinden önce teslim edilerek, teslim edildiğine dair belge idaremize sunulacaktır.

Ayrıca numunesi pahalı ve getirilemeyecek kadar ağır yada firmanın stoklarında yok ise o ürüne ait Katalog, broşür veya buna benzer belgeler diğer numuneler ile birlikte teslim edilecek ve komisyon onları değerlendirecektir. Eğer Firma uhdesinde o ürüne ait katalog veya broşürdeki  işaretlenen ürün kaldı ise sözleşme sonrasında o ürünü getirmek zorundadır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kilis Devlet Hastanesi C Blok Kat:2 Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Öncüpınar Kavşağı Çevreyolu Üzeri No:1 Kilis Devlet Hastanesi C Blok Kat:2 – Merkez – Merkez / Kilis (Kilis Suriye Görev Gücü Satın Alma Birimi’ne) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

× Kilisin Sesi' ne hoş geldiniz.