kilisinsesi.com.tr
28 KALEM KLİMA SANTRALİ FİLTRESİ VE TORBASI ALIMI İŞİ
3 Eylül 2018
admin

28 KALEM KLİMA SANTRALİ FİLTRESİ VE TORBASI ALIMI İŞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KİLİS DEVLET HASTANESİ 28 Kalem Klima Santrali Filtresi ve Torbası Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale...

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KİLİS DEVLET HASTANESİ

28 Kalem Klima Santrali Filtresi ve Torbası Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası         :               2018/417844

1-İdarenin

 1. a) Adresi : Çevre Yolu Üzeri Öncüpınar Kavşağı No:01 Kilis Devlet Hastanesi C Blok Kat 2 Merkez/KİLİS
 2. b) Telefon ve faks numarası : 0348 822 1111 Dahili :1860 – 0348 814 5531
 3. c) Elektronik Posta Adresi : kilis@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :               https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı :

28 Kalem Klima Santrali Filtresi ve Torbası

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri : Kilis Devlet Hastanesi Biyomedikal Deposu
 2. c) Teslim tarihi : Sözleşmeye istinaden 30 gün içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Suriye Görev Gücü Başkanlığı Toplantı Salonu
 2. b) Tarihi ve saati : 09.2018 – 10:30
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1-Teknik Şartname hükümlerine bağlı kalınacaktır.

2-Hepafiltrelerin test edildiği cihaz ve ünitelerin EN 1822 uygunluk sertifikası ihale dosyasında sunulmalıdır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacı ile istekliler ürünlere ait numuneleri, firma adı ve markasını belirterek liste halinde bir tutanakla imza karşılığı ihale saatine kadar satın alma birimine teslim etmek zorundadır. ihale saatinden  önce malzemelerin öncelikli olarak numunesi, satınalma birimine teslim edilecektir. Numunesi teslim edilemeyecek nitelikte olan malzemelerin katologları ihale dosyasında sunulması zorunludur. Kataloğu konulan malzemelerin ihale komisyonu tarafından gerektiğinde numuneleri istenebilecektir. Teslim edilen numunelerden kullanılmayan malzemeler sözleşme imzalanmasını müteakip geri iade edilecektir. sözleşme imzalanmasından 15 gün içinde firmalar tarafından iade alınmayan numunelerden idaremiz sorumlu olmayacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Suriye Görev Gücü Başkanlığı Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Suriye Görev Gücü Başkanlığı Satın Alma Birimi Çevreyolu Üzeri Öncüpınar Kavşağı No:1 Kilis Devlet Hastanesi C Blok Kat 2 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 1. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bir Yorum Bırak

Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Designed By Cemil DOĞAN