<strong>4 KISIM 12 AY SÜRELİ MOTORLU KARA TAŞITLARI (AMBULANSLAR/UMKE) İŞÇİLİK VE PARÇA DAHİL TAMİR, BAKIM ONARIMI HİZMET ALIMI</strong>

4 KISIM 12 AY SÜRELİ MOTORLU KARA TAŞITLARI (AMBULANSLAR/UMKE) İŞÇİLİK VE PARÇA DAHİL TAMİR, BAKIM ONARIMI HİZMET ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

4 Kısım 12 Ay Süreli Motorlu Kara Taşıtları (Ambulanslar/UMKE) İşçilik ve Parça Dahil Tamir, Bakım Onarımı Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2020/516810
1-İdarenin
a) Adı:İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi:Çevre Yolu Üzeri Tibilevleri Mevki. 79100 MERKEZ KİLİS MERKEZ/KİLİS
c) Telefon ve faks numarası:3488221515 Dahili: 141 – 0348 814 55 31
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı:4 Kısım 12 Ay Süreli Motorlu Kara Taşıtları (Ambulanslar/UMKE) İşçilik ve Parça Dahil Tamir, Bakım Onarımı Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:4 Kısım 12 Ay Süreli Motorlu Kara Taşıtları (Ambulanslar/UMKE) İşçilik ve Parça Dahil Tamir, Bakım Onarımı Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerimizin hizmetlerinde kullanılan 4 Kısım 12 Ay Süreli Motorlu Kara Taşıtları (Ambulanslar/UMKE) İşçilik ve Parça Dahil Tamir, Bakım Onarımı Hizmet Alımı işi, Teknik Şartnamede belirtilen hususlar çerçevesinde, Yüklenici Firmanın Yetkili Servislerinde yapılacaktır
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:26.10.2020 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1-Teklif verecek istekliler, İhale Konusu ile alakalı;

1- Gaziantep veya Kilis İli Sınırları İçerisinde olmak üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanunu veya 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen, Gayri Sıhhi Müessese İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı/Belgesi/İznini,
2- Fiyat verilen kısımlardaki marka/modeller için distrübitörlerden aldıkları yetkili servis belgelerini veya TSE’den aldıkları kara yolu motorlu taşıtlarına bakım onarım yapabileceklerine dair hizmet yeterlilik belgelerini,

İhale 19/A E-İhale olması dolayısı ile İstekliler Yukarıdaki belirtilen belgelerin ihale saatinden önce EKAP üzerinden e-teklif dosyası oluşturulurken Yeterlilik Bilgileri Tablosu – Diğer Belgeler kısmında belge ismi yazılmak suretiyle beyan edecektir. Teknik Şartnamenin Genel Şartlar Kısmında istenilen ilgili belgelerin ihale Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında EKAP Üzerinden kısım bazında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sunan 1. ve 2. avantajlı İsteklilere tebliğ yapılarak ilgili belgeler en fazla 3 (üç) iş günü içerisinde getirilmek üzere ilgili firmalardan istenecektir. İdare uygun görmesi halinde diğer avantajlı firmalardan da EKAP üzerinden tebliğ yapılarak ilgili belgeler istenebilecektir.Bu süre içerisinde Yeterlilik Bilgileri Tablosu – Diğer Belgeler kısmında  beyan edilen belgeleri istekli idaremize sunmaz ise teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Bu belgelerin ihale saatinden önce EKAP üzerinden e-teklif dosyası oluşturulurken Yeterlilik Bilgileri Tablosu – Diğer Belgeler kısmında belge ismi yazılmak suretiyle beyan edilmemesi halinde teklif değerlendirme dışı bırakılacağından isteklilerin bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve/veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş olan hertürlü taşıtların (Binek, Pick-Up, Kamyonet, İş Makinesi, Her Türlü Motorlu Ambulans Taşıtları vb.) bakım onarımı hizmetleri İş Bitirme/İş Deneyim Belgesi olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

× Kilisin Sesi' ne hoş geldiniz.