44 KALEM TIBBİ SARF, ANJİYO SARF VE DİŞ SARF MALZEMESİ ALIMI İŞİ

44 KALEM TIBBİ SARF, ANJİYO SARF VE DİŞ SARF MALZEMESİ ALIMI İŞİ

44 KALEM TIBBİ SARF, ANJİYO SARF VE DİŞ SARF MALZEMESİ ALIMI İŞİ
KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
44 Kalem Tıbbi Sarf, Anjiyo Sarf ve Diş Sarf Malzemesi Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/264923
1-İdarenin
a) Adı : KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Çevre Yolu Üzeri Tibilevleri Mevki. 79100 MERKEZ Merkez/KİLİS
c) Telefon ve faks numarası : 3488221515 Dahili: 142 – 0348 813 33 99
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 44 Kalem Tıbbi Sarf, Anjiyo Sarf ve Diş Sarf Malzemesi Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 44 Kalem Tıbbi Sarf, Anjiyo Sarf ve Diş Sarf Malzemesi Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kilis Devlet Hastanesi ile Kilis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Depo Birimi
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip 45 gün içerisinde Malzemeler Kurumların ihtiyaçları oranında vereceği siparişleri takiben, 10 (on) gün içerisinde en fazla 2 (iki) seferde pey der pey teslim edilecektir. Her türlü durumda İhale süresi 31 Temmuz 2021 tarihinde sona erecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip işe başlanacaktır.3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 31.05.2021 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
1-Teklif verecek istekliler, İhale Konusu ile alakalı;
a)İstekliler, teklif verecekleri tıbbi sarf malzemelerin ( KAPSAM DIŞI OLANLAR HARİÇ ) ÜTS/TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası tarafından onaylanmış ürün ( barkod ) numaralarını kalem sıra numarası belirtilerek yazacaklardır.
b)Kapsam Dışı bir ürün ise, Yüklenici firma ürünün ÜTS/TİTUBB kapsamı dışında olduğuna dair beyanını kalem sıra numarası belirtilerek yazacaklardır.
c)Yerli Malı ürün Teklif sunan firmalar, ürünlere ait Yerli Malı Belge Numaralarını kalem ismi belirterek Yeterlilik Bilgileri Tablosuna sırayla girilecektir.Yeterlilik bilgileri tablosuna girilmeyen Yerli Malı Belgesi olan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İhale 19/A E-İhale olması dolayısı ile İsteklilerden istenilen yukardaki belgeleri ihale saatinden önce EKAP üzerinden e-teklif dosyası oluşturulurken Yeterlilik Bilgileri Tablosu – Diğer Belgeler kısmında kalem sıra ismi yazılmak suretiyle beyan edecektir. İstenilen ilgili belgelerin ihale Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında EKAP Üzerinden ekonomik açıdan en avantajlı teklif sunan 1. ve 2. avantajlı İsteklilere tebliğ yapılarak ilgili belgeler en fazla 3 (üç) iş günü içerisinde getirilmek üzere ilgili firmalardan istenebilecektir. İdare uygun görmesi halinde diğer avantajlı firmalardan da EKAP üzerinden tebliğ yapılarak ilgili belgeler istenebilecektir.Bu süre içerisinde Yeterlilik Bilgileri Tablosu – Diğer Belgeler kısmında beyan edilen belgeleri istekli idaremize sunmaz ise teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İhale sonrası numuneleri değerlendirmek için, EKAP üzerinden tebliğ yapılarak ekonomik açıdan 1’inci en avantajlı firmalardan, Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, her birinden ayrı ayrı 1’er adet numune istenecektir.
Ayrıca numunesi pahalı ve getirilemeyecek kadar ağır yada firmanın stoklarında yok ise idareanin onayı alınmak kaydı ile o ürüne ait Katalog, broşür veya buna benzer belgeler diğer numuneler ile birlikte teslim edilecek ve ihale komisyonu onları değerlendirecektir. Eğer Firma uhdesinde o ürüne ait katalog veya broşürdeki işaretlenen ürün kaldı ise sözleşme sonrasında o ürünü getirmek zorundadır.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

× Kilisin Sesi' ne hoş geldiniz.