33 KALEM KURU GIDA MALZEME ALIMI

33 KALEM KURU GIDA MALZEME ALIMI

CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-L TİPİ KAPALI VE AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

33 KALEM KURU GIDA MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2020/16817

1- İdarenin

 1. a) Adresi : Çukuroba Köyü Mevkii Cezaevi Sok. 1 79000

         Çukuroba Köyü Mevkii KİLİS MERKEZ/KİLİS

 1. b) Telefon “e faks numarası : 03488222017-3488222015
 2. e) Elektronik Posta Adresi : ab165l54@adalet.gov.tr

            ç) İhale dokümanının görülebileceği

            İnternet adresi (varsa) https               ://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın 

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı                  :33 KALEM KURU GIDA VE TÜKETİM  MALZEME ALIMI                                                                       Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                                  içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 1. b) Teslim yeri : KİLİS L TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ                        KURUMU MÜDÜRÜLÜĞÜ MUTFAK VEYA GIDA                                            DEPOSU
 1. e) Teslim tarihi : SÖZLEŞMEYE MÜTEAKİP SÖZLEŞME                                TARİHİNDEN BİR GÜN SONRA İŞE                                                                   BAŞLANACAKTIR. SÖZLEŞME BİTİM TARİHİNE                                             KADAR İHTİYACA BİNAEN İHALE KONUSU                                                ÜRÜNLER KURUM MUTFAĞINA PEYDERPEY                                                       OLACAK ŞEKİLDE ALIM YAPILACAKTIR.

 

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : KİLİS L TIPI KAPALI VE AÇIK CEZA                                    İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI                                                    SALONU (ÇUKUROBA KÖYÜ MEVKİİ CEZAEVİ                                                           SOK. NO:I MERKEZ/KİLİS)
 1. b) Tarihi ve saati : 06.02.2020 – 14:00
 2. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde. Bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4,3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

BU İHALEDE BENZER İŞ OLARAK, KURU GIDA ÜRÜNLERİ ALIM VE SATIMI KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en vantaj1ı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı. idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler. ihale tarih ve saatine kadar KİLİS L TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. istekliler tekliflerini. mal kalem—kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede. işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

× Kilisin Sesi' ne hoş geldiniz.