8 KALEM BİYOMEDİKAL SARF VE YEDEK PARÇA ALIMI

8 KALEM BİYOMEDİKAL SARF VE YEDEK PARÇA ALIMI

8 KALEM BİYOMEDİKAL SARF VE YEDEK PARÇA ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
8 Kalem Biyomedikal Sarf ve Yedek Parça Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/172710

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Çevre Yolu Üzeri Tibilevleri Mevki. 79100 MERKEZ Merkez/KİLİS

b) Telefon ve faks numarası

:

3488221515 Dahili: 141 – 0348 814 55 31

c) Elektronik Posta Adresi

:

kilis@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

8 Kalem Biyomedikal Sarf ve Yedek Parça Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Kilis İl Sağlık Müdürlüğü Suriye Görev Gücü Başkanlığı Destek Hizmetleri Birimi Lojistik Deposu teslim alacaktır. Adres: Çevreyolu üzeri Şıh Mehmet Mahallesi İstiklal Caddesi No :76/Z 1 (Shell Petrol Yanı) Merkez / KİLİS

c) Teslim tarihi

:

Malzemeler Kurumun ihtiyaçları oranında vereceği siparişleri takiben 10 (on) gün içerisinde pey der pey teslim edilecektir. 2 (İKİ) ay içerisinde Malzemelerin alınması için toplam sipariş sayısı en fazla 2 (İKİ) kez olacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kilis İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satın Alma Birimi (ÖncüpınarMah.İstiklal Cad. Kilis İl Sağlık Müdürlüğü Kat:1)

b) Tarihi ve saati

:

06.04.2020 – 10:00


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

a)İstekliler, teklif verecekleri biyomedikal tıbbi sarf malzemelerin ( KAPSAM DIŞI OLANLAR HARİÇ ) ÜTS/TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası tarafından onaylanmış ürün ( barkod ) numaraları teklifle birlikte kalem sıra numarası belirtilerek liste ve ayrı ayrı çıktılar halinde vereceklerdir. Ayrıca teklif verecekleri biyomedikal/tıbbi sarf malzemelerin her bir ürün için üretici veya tedarikçisi tarafından T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduğu belgeyi (Bayilik belgesi) sunmaları gerekmektedir.
b)Teklif verecekleri kalemlerle ilgili istenilen belgeler var ise “Teknik Şartnamede” belirtilmiş olup, bu belgeler ihale teklif dosyasında bulunmalıdır.

c)Kapsam Dışı bir ürün ise, Yüklenici firma ürünün TİTUBB/ÜTS kapsamı dışında olduğuna dair beyanını teklif ile birlikte yazılı olarak ihale dosyasında sunacaktır. 

NOT: Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı yeterli olacaktır. Bu beyan olan ürünler için “a” ve “b” maddelerindeki belgeler aranmayacaktır. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İdari şartnamede belirtilmiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kilis İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

× Kilisin Sesi' ne hoş geldiniz.