Araç Kiralama işi

Araç Kiralama işi

KİLİS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 165 GÜN SÜRELİ, 2007 MODEL VE ÜZERİ EN AZ 26 TON KAPASİTELİ, LOWBED DORSELİ, SÜRÜCÜLÜ 1(BİR) ADET TREYLER VE EN AZ 2015 MODEL ÜZERİ, SÜRÜCÜSÜZ 1(BİR) ADET 4X4 PİKAP (AKARYAKITLARI HARİÇ) KİRALANMA İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KİLİS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü 165 Gün Süreli, 2007 Model ve Üzeri En Az 26 Ton Kapasiteli, LowbedDorseli, Sürücülü 1(Bir) Adet Treyler ve En az 2015 Model Üzeri, Sürücüsüz 1(Bir) Adet 4×4 Pikap (Akaryakıtları Hariç) Kiralanma İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/188132

1-İdarenin

a) Adresi : KARTALBEY MAHALLESI IZZETTIN IYIGÜN BULVARI 10 79000 KİLİS MERKEZ/KİLİS
b) Telefon ve faks numarası : 3488131295 – 3488133714
c) Elektronik Posta Adresi : kilisisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 165 Gün Süreli, 24 Saat Çalışma Esasına Göre Kullanılmak Üzere; 1 Adet 2007 Model ve Üzeri 26 Ton Kapasiteli LowbedDorseli, Sürücülü Treyler, 1 Adet 2015 Model Sürücüsüz Çift Kabinli 4×4 Pikap
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kilis Orman İşletme Müdürlüğü Sınırları Dahilinde
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 165(yüz altmış beş) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kartalbey Mahhallesi İzzettin İyigün Paşa Bulvarı No:10 Kilis – Kilis Orman İşletme Müdürlüğü Misafir Salonu
b) Tarihi ve saati : 03.05.2018 – 14:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3.İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

a- Kiralanacak Treyler  için sürücüye ait uygun sürücü belgesi olacaktır.

b- Araçlar trafiğe çıkmaya uygun olacak ve araçların her türlü belgeleri tam olacaktır.

c- Kiralanacak araçların akaryakıt(motorin) giderleri orman idaresine ait olup, diğer motor yağı ve bakım, onarım ile ilgili tüm masraflar yüklenici firmaya aittir.

d- Treyler, lowbeddorseliolacak,en az 26 ton kapasiteli, 2007  model ve yukarısı olacaktır.

e- Pikap, 2015 Model ve Üzeri Çift Kabin 4×4 Sürücüsüz Olacaktır

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1- Çekici, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca veya bu bakanlığın yetki vereceği kamu veya özel kuruluşlar tarafından verilmiş, yük taşımacılığına ve / veya Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki yönetmelik hükümlerine uygun durumda olduğuna dair, son muayene tarihinde geçerli olan karayolu uygunluk belgesine sahip olacak ve araç muayene süresi ihale tarihi itibariyle dolmamış bulunacaktır. “K1” Belgesine sahip olacaktır.

2- İstekliler, Treylerin çekici istiap haddi en az 26 ton 2007 yılı ve üst modelleri olduğunu ispatlayan belgeleri Teklif Zarfının içinde İdareye sunmak zorundadır. İhaleye katılan istekli, İdareye sunacağı Teklif Zarfının içerisine, kiralık olarak sunacağı Çekici ve Yarı Römorka ait Trafik ve Tescil Belgelerinin (araç ruhsatı) fotokopilerini koyacaktır.

3- 2015 Model ve üzeri, Çift Kabinli, 4×4 Pikaba ait Trafik ve Tescil Belgelerinin (araç ruhsatı) Teklif zarfı içerisine fotokopilerini koyacaktır.

4-Çekicide, en az 2 adet 5 Kg.lık yangın söndürme cihazı, sargı bezi, oksijenli su, tentürdiyot, tampon, suni nefesliğin bulunduğu tıbbi yardım çantası ile “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelikte” de belirtilen diğer teçhizat bulunacaktır

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kilis Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Muhasebe Birimi Ziraat Bank TR64 0001 0000 433 897 2673 5001 adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kilis Orman İşletme Müdürlüğü – İhale Dosyası Teslim Yeri adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

× Kilisin Sesi' ne hoş geldiniz.