<strong>BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR</strong>

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

12 Ay Süreli 6 Grup Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı İşi (Jeneratörler, Kesintisiz Güç Kaynağı, Merkezi Vakum Santrali, Medikal Basınçlı Kuru Hava, Değişken Debili Isıtma ve Soğutma Sistemleri, Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2020/466353
1-İdarenin
a) Adı:KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Çevre Yolu Üzeri Tibilevleri Mevki. 79100 MERKEZ Merkez/KİLİS
c) Telefon ve faks numarası:3488221515 – Dahili : 141 – 348 813 33 99
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı:12 Ay Süreli 6 Grup Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı İşi (Jeneratörler, Kesintisiz Güç Kaynağı, Merkezi Vakum Santrali, Medikal Basınçlı Kuru Hava, Değişken Debili Isıtma ve Soğutma Sistemleri, Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri)
b) Niteliği, türü ve miktarı:6 Grup 12 Ay Süreli Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı İşi (Jeneratörler, Kesintisiz Güç Kaynağı, Merkezi Vakum Santrali, Medikal Basınçlı Kuru Hava, Değişken Debili Isıtma ve Soğutma Sistemleri, Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Suriye Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesinde Bulunan 1.Basamak Sağlık Merkezleri 2.Basamak Yataklı Sağlık Tesisleri Sağlık Merrkezleri Çobanbey Hastanesi Mare Hastanesi Azez Vatan hastanesi Teknik Şartnamede ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:01.10.2020 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Kilis İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonu Kat 1


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite raporuna ait bilgiler:
Teklif verecek istekliler her Grup için Teknik Şartnamede istenilen Yeterlilik Belgelerini/Yetki Belgesi/Vb. belgeleri EKAP üzerinden e-teklif dosyası oluşturulurken; 1-Yeterlilik Bilgileri Tablosu – Diğer Belgeler kısmında belge ismi, belge numarası, tarih vb. yazılmak suretiyle beyan edecektir. İstekliler tarafından  Yeterlilik bilgileri tablosunda  beyan edilmeyen belgelerin tespiti halinde istekli idare tarafından değerlendirme dışı bırakılabilir. 2- İhalede tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında Teknik Şartnamede istenilen ilgili belgeler  EKAP Üzerinden  ekonomik açıdan en avantajlı teklif sunan 1. ve 2.  İsteklilere tebliğ yapılarak en fazla 3 (üç) iş günü içerisinde getirilmek üzere istenecektir. İdare uygun görmesi halinde diğer avantajlı firmalardan da EKAP üzerinden tebliğ yapılarak ilgili belgeler isteyebilecektir. Belirtilen süre içerisinde Yeterlilik Bilgileri Tablosu – Diğer Belgeler kısmında  beyan edilen belgeler  idaremize teslim edilmez ise isteklinin  teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. İSTENİLEN BELGELER: 1.KISIM JENERATÖR CİHAZLARI PERİYODİK BAKIM HİZMETİ : A) TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi veya B) Sanayi Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi 2.KISIMKESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI PERİYOİK BAKIM HİZMETİ A) ISO, TÜRKAK Belgesi, CE, TSEK Belgelerinden en az bir tanesi 5.KISIM DEĞİŞKEN DEBİLİ ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ PERİYOİK BAKIM HİZMETİ A) VRV VRF-VRS Klima Sistemi Yetkili Servis Belgesi B) Personel Eğitim Sertifikası veya Belgesi ( VRV VRF-VRS Klima Sistemi ) C) TSE 12850 yetki Servis Belgesi (Havalandırma ve Kilima Sistemleri – Klima Santralleri, Klimalaar, Soğutucu gruplar, Fan-Coiller, Fanlar, Hava temizleyici cihazlar ve hava perdeleri vb. için TSE Belgesi) D) ISO 9001 :2015 Sertifikası 6.KISIM HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIM HİZMETİ A) Klima Sistemi Yetkili Servis Belgesi B) Personel Eğitim Sertifikası veya Belgesi ( Klima Sistemi ) C) TSE 12850 yetki Servis Belgesi (Havalandırma ve Kilima Sistemleri – Klima Santralleri, Klimalaar, Soğutucu gruplar, Fan-Coiller, Fanlar, Hava temizleyici cihazlar ve hava perdeleri vb. için TSE Belgesi) D) ISO 9001 :2015 Sertifikası
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. 1.GRUP JENERATÖR PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI İŞİ İçin Kamu veya Özel Sektörden alınan her türlü Jeneratör satış ve servis hizmetleri  ve/veya Jeneratör  Bakım ve/veya Jeneratör Onarım Hizmeti işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 2.GRUP KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI İŞİ için Kamu veya Özel Sektörden alınan her türlü Kesintisiz güç kaynakları (UPS) Bakım Onarım Hizmeti işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 3.GRUP MERKEZİ VAKUM SANTRALİ PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI İŞİ için Kamu veya Özel Sektörden alınan her türlü Merkezi Vakum Satnrali Bakım Onarım Hizmeti işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.GRUP MEDİKAL BASINÇLI KURU HAVA ÜRETİM SANTRALİ PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI İŞİ için Kamu veya Özel Sektörden alınan her türlü Medikal Basınçlı Kuru Hava Üretim Santrali  Bakım Onarım Hizmeti işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 5.GRUP DEĞİŞKEN DEBİLİ ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI İŞİ için Kamu veya Özel Sektörden alınan her türlü Değişken Debili Isıtma ve Soğutma Sistemleri Bakım Onarım Hizmeti işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 6.GRUP HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI İŞİ için Kamu veya Özel Sektörden alınan her türlü Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri Bakım Onarım Hizmeti işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. Not:Yukarıda belirtilen bakım hizmetleri tek sözleşme kapsamında geçerlidir. Birden fazla yapılan sözleşmelerin toplamı geçerli kabul edilmeyecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İKN:2020/466353
1-İdarenin
a) Adı:KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Çevre Yolu Üzeri Tibilevleri Mevki. 79100 MERKEZ Merkez/KİLİS
c) Telefon ve faks numarası:3488221515 – Dahili : 141 – 348 813 33 99
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı:12 Ay Süreli 6 Grup Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı İşi (Jeneratörler, Kesintisiz Güç Kaynağı, Merkezi Vakum Santrali, Medikal Basınçlı Kuru Hava, Değişken Debili Isıtma ve Soğutma Sistemleri, Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri)
b) Niteliği, türü ve miktarı:6 Grup 12 Ay Süreli Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı İşi (Jeneratörler, Kesintisiz Güç Kaynağı, Merkezi Vakum Santrali, Medikal Basınçlı Kuru Hava, Değişken Debili Isıtma ve Soğutma Sistemleri, Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Suriye Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesinde Bulunan 1.Basamak Sağlık Merkezleri 2.Basamak Yataklı Sağlık Tesisleri Sağlık Merrkezleri Çobanbey Hastanesi Mare Hastanesi Azez Vatan hastanesi Teknik Şartnamede ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:01.10.2020 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Kilis İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonu Kat 1


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite raporuna ait bilgiler:
Teklif verecek istekliler her Grup için Teknik Şartnamede istenilen Yeterlilik Belgelerini/Yetki Belgesi/Vb. belgeleri EKAP üzerinden e-teklif dosyası oluşturulurken; 1-Yeterlilik Bilgileri Tablosu – Diğer Belgeler kısmında belge ismi, belge numarası, tarih vb. yazılmak suretiyle beyan edecektir. İstekliler tarafından  Yeterlilik bilgileri tablosunda  beyan edilmeyen belgelerin tespiti halinde istekli idare tarafından değerlendirme dışı bırakılabilir. 2- İhalede tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında Teknik Şartnamede istenilen ilgili belgeler  EKAP Üzerinden  ekonomik açıdan en avantajlı teklif sunan 1. ve 2.  İsteklilere tebliğ yapılarak en fazla 3 (üç) iş günü içerisinde getirilmek üzere istenecektir. İdare uygun görmesi halinde diğer avantajlı firmalardan da EKAP üzerinden tebliğ yapılarak ilgili belgeler isteyebilecektir. Belirtilen süre içerisinde Yeterlilik Bilgileri Tablosu – Diğer Belgeler kısmında  beyan edilen belgeler  idaremize teslim edilmez ise isteklinin  teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. İSTENİLEN BELGELER: 1.KISIM JENERATÖR CİHAZLARI PERİYODİK BAKIM HİZMETİ : A) TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi veya B) Sanayi Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi 2.KISIMKESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI PERİYOİK BAKIM HİZMETİ A) ISO, TÜRKAK Belgesi, CE, TSEK Belgelerinden en az bir tanesi 5.KISIM DEĞİŞKEN DEBİLİ ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ PERİYOİK BAKIM HİZMETİ A) VRV VRF-VRS Klima Sistemi Yetkili Servis Belgesi B) Personel Eğitim Sertifikası veya Belgesi ( VRV VRF-VRS Klima Sistemi ) C) TSE 12850 yetki Servis Belgesi (Havalandırma ve Kilima Sistemleri – Klima Santralleri, Klimalaar, Soğutucu gruplar, Fan-Coiller, Fanlar, Hava temizleyici cihazlar ve hava perdeleri vb. için TSE Belgesi) D) ISO 9001 :2015 Sertifikası 6.KISIM HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIM HİZMETİ A) Klima Sistemi Yetkili Servis Belgesi B) Personel Eğitim Sertifikası veya Belgesi ( Klima Sistemi ) C) TSE 12850 yetki Servis Belgesi (Havalandırma ve Kilima Sistemleri – Klima Santralleri, Klimalaar, Soğutucu gruplar, Fan-Coiller, Fanlar, Hava temizleyici cihazlar ve hava perdeleri vb. için TSE Belgesi) D) ISO 9001 :2015 Sertifikası
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. 1.GRUP JENERATÖR PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI İŞİ İçin Kamu veya Özel Sektörden alınan her türlü Jeneratör satış ve servis hizmetleri  ve/veya Jeneratör  Bakım ve/veya Jeneratör Onarım Hizmeti işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 2.GRUP KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI İŞİ için Kamu veya Özel Sektörden alınan her türlü Kesintisiz güç kaynakları (UPS) Bakım Onarım Hizmeti işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 3.GRUP MERKEZİ VAKUM SANTRALİ PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI İŞİ için Kamu veya Özel Sektörden alınan her türlü Merkezi Vakum Satnrali Bakım Onarım Hizmeti işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.GRUP MEDİKAL BASINÇLI KURU HAVA ÜRETİM SANTRALİ PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI İŞİ için Kamu veya Özel Sektörden alınan her türlü Medikal Basınçlı Kuru Hava Üretim Santrali  Bakım Onarım Hizmeti işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 5.GRUP DEĞİŞKEN DEBİLİ ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI İŞİ için Kamu veya Özel Sektörden alınan her türlü Değişken Debili Isıtma ve Soğutma Sistemleri Bakım Onarım Hizmeti işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 6.GRUP HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI İŞİ için Kamu veya Özel Sektörden alınan her türlü Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri Bakım Onarım Hizmeti işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. Not:Yukarıda belirtilen bakım hizmetleri tek sözleşme kapsamında geçerlidir. Birden fazla yapılan sözleşmelerin toplamı geçerli kabul edilmeyecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

× Kilisin Sesi' ne hoş geldiniz.