CENAZE HİZMETİ ALINACAKTIR KİLİS İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ)

CENAZE HİZMETİ ALINACAKTIR KİLİS İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ)

CENAZE HİZMETİ ALINACAKTIR KİLİS İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ)

Cenaze Hizmeti Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                        : 2019/272760

1-İdarenin

a) Adresi                                                            : Rüştü Zorlu Cd. No:1, Çevre Yolu Üzeri, Tibil Evleri Girişi İl Özel İdare Hizmet Binası, KİLİS MERKEZ/KİLİS

b) Telefon ve faks numarası                               : 3488139968 D:1142 – 1133 – 3488132695

c) Elektronik Posta Adresi                                  : muharrem.ceritlioglu@icisleri.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

adresi

 • İhale konusu hizmetin
 • Niteliği, türü ve miktarı                                   : 200 Adet Cenaze öncesi ve defin sonrası hizmetidir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 • Yapılacağı yer                                                 : Kilis İli, Merkez, Musabeyli, Elbeyli ve Polateli İlçelerindeki Köyleri ve Mezraları
 • Süresi                                                             : İşe başlama tarihinden itibaren 365(üç yüz altmış beş) gündür
 • İhalenin

a) Yapılacağı yer                                                 : Rüştü Zorlu Cd. No:1, Çevre Yolu Üzeri, Tibil Evleri Girişi İl Özel İdaresi Hizmet Binası, Toplantı Salonu, Merkez / KİLİS

b) Tarihi ve saati                                                 : 08.07.2019 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 • İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
   • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
   • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  • İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
  • Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Cenaze hizmetlerine dair defin öncesi hizmetler veya taziye hizmetleri veya defin sonrası hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir

 • Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 • İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 • İhale dokümanının görülmesi:
  • İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  • İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 • Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Rüştü Zorlu Cd. No:1, Çevre Yolu Üzeri, Tibil Evleri Girişi İl Özel İdaresi Hizmet Binası, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Merkez / KİLİS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 • İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.             Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

× Kilisin Sesi' ne hoş geldiniz.