kilisinsesi.com.tr
ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
Genel
17 Ekim 2017
admin

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(KİLİS) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KİLİS İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE BAĞLI BİRLİKLERİ İÇİN...

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(KİLİS) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KİLİS İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE BAĞLI BİRLİKLERİ İÇİN ELEKTRİK ENERJİSİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/491552

 

1-İdarenin
a) Adresi : EKREM ÇETIN MAHALLESI HATAY ÇEVRE YOLU 5. KM.SI 1 79100 KİLİS MERKEZ/KİLİS
b) Telefon ve faks numarası : 3488132424 – 3488143972
c) Elektronik Posta Adresi : IHLKOM079@JANDARMA.GOV.TR
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : ELEKTRİK ENERJİSİ 1.078.523KWH Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : EK’TE SUNULAN KİLİS İL J.K.LIĞI VE BAĞLI BİRLİKLERİNE AİT ABONE BİLGİLERİ ÇİZELGESİNDE GÖSTERİLMİŞTİR
c) Teslim tarihi : YÜKLENİCİ SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP, SÖZLEŞME KAPSAMINDA BULUNAN ABONELİKLERE ENERJİ NAKLİ HER BİR ABONELİK İÇİN MEVZUAT GEREĞİ YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN İŞLEMLERİN TAMAMLANMASINA MÜTEAKİP ABONE BİLGİLERİ ÇİZELGESİNDE BELİRTİLEN BİRLİKLER İÇİN ENERJİ ALIMI 01 OCAK 2018 SAAT:00.00’DA BAŞLAYACAK OLUP, 31 ARALIK 2018 SAAT 23;59:59’DE SONA ERECEKTİR. ANCAK SÖZLEŞMENİN 01 OCAK 2018 TARİHİNDEN SONRA İMZALANMASI DURUMUNDA SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP TAKİP EDEN AYIN İLK GÜNÜ İŞE BAŞLANACAK VE 31 ARALIK 2018 TARİHİ SAAT 23;59:59’DE SONA ERECEKTİR

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : EKREM ÇETIN MAHALLESI HATAY ÇEVRE YOLU 5. KM.SI 1 79100 – KİLİS MERKEZ / KİLİS
b) Tarihi ve saati : 07.11.2017 – 14:30
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  2. 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  3. 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İHALEYE KATILAN TÜM İSTEKLİLER; 22.11.2016 TARİH VE 678 SAYILI (EK BENT:22/11/2016-KHK-678/30 MD.; DEĞİŞİK BENT:23/01/2017-KHK-684/3 MD.) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME?NİN 30. MADDESİ İLE 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU?NUN 11?İNCİ MADDESİNİN ?İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR? BAŞLIK ALTI BİRİNCİ FIKRASININ (g) BENDİ KAPSAMINDA OLMADIKLARINI GÖSTEREN, bu ihale dosyasının EKİNDE SUNULAN VE İHALE DOKÜMANI EKİNDE ÖRNEĞİ BULUNAN TAAHHÜTNAMEYİ İHALE AŞAMASINDA TEKLİF DOSYASINDA SUNACAKTIR.(KHK/678 MADDE 30 – 4/1/2002 TARİHLİ VE 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 11 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINA AŞAĞIDAKİ BENT VE AYNI MADDEYE AŞAĞIDAKİ FIKRA EKLENMİŞTİR.

  1. “TERÖR ÖRGÜTLERİNE İLTİSAKI YAHUT BUNLARLA İRTİBATI OLDUĞU, MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLATI VEYA EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BİLDİRİLEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER.”

“BİRİNCİ FIKRANIN (G) BENDİ KAPSAMINDAKİ BİLDİRİMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BAKANLAR KURULUNCA BELİRLENİR. SÖZ KONUSU BENT KAPSAMINDA OLDUĞU TESPİT EDİLEN İSTEKLİLER İHALE DIŞI BIRAKILIR, ANCAK BUNLARIN TEMİNATLARI HAKKINDA DÖRDÜNCÜ FIKRADA YER ALAN HÜKÜM UYGULANMAZ.”)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
EPDK (ENERJİ PİYASASI DENETLEME KURULU) TARAFINDAN YAYINLANMIŞ OLAN ENERJİ PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE SERBEST TÜKETİCİ BELGESİ SAHİBİ OLAN İDAREYE ELEKTRİK ENERJİSİ SATMA YETKİSİ VEREN; EPDK TARAFINDAN DÜZENLENMİŞ İLGİLİ LİSANS (ÜRETİM LİSANSI, OTOPRODÜKTÖR LİSANSI, OTOPRODÜKTÖR GRUBU LİSANSI, TOPTAN SATIŞ LİSANSI, DAĞITIM LİSANSI VEYA PERAKENDE SATIŞ LİSANSLARINDAN HERHANGİ BİRİSİNİN ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ) TEKLİF İLE BİRLİKTE SUNULACAKTIR.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

HER TÜRLÜ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ, SATIŞI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı KİLİS İL JANDARMA KOMUTANLIĞI LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KİLİS İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bir Yorum Bırak

Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Designed By Cemil DOĞAN