kilisinsesi.com.tr
FRANCALA EKMEK ALIMI
28 Nisan 2020
admin

FRANCALA EKMEK ALIMI

KİLİS SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI Francala Ekmek alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale...

KİLİS SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Francala Ekmek alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/184416

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yaşar Aktürk Mh. Akpınar Cd. Eski Hükümet Konağı Kat:2 79000 Merkez/KİLİS

b) Telefon ve faks numarası

:

3488133041 – 3488133041

c) Elektronik Posta Adresi

:

kilis.merkez@sydv.org.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Vakfımıza bağlı hizmet veren Aşevi’mizde dağıtılmak üzere toplamda 12.500 kilogram Francala Ekmek alımı yapılacaktır. Alımlar Aşevi’nin ihtiyacı doğrultusunda günlük (ortalama 400 adet) yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi, AŞEVİ.

c) Teslim tarihi

:

Alımlar Aşevi’nin ihtiyacı doğrultusunda günlük olarak yapılacak ve Aşevi personelinin Aşevi’nin günlük ihtiyacına göre bir gün önceden bildireceği sayı adedi doğrultusunda (Günlük Ortalama 400 adet) Francala Ekmek, her sabah saat 08:30’da Aşevi’ne teslim edilecektir. Hayırsever vatandaşlar tarafından Aşevi’ne bağış vs. yardımlar yapılması hali ile Bayram Tatili ve idarenin belirleyeceği tatil günlerinde Francala Ekmek alınmayacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kilis Sosyal Yardımlaşma ve Yardımlaşma Dayanışma Vakfı. Yaşar Aktürk Mh. Akpınar Cd. Eski Hükümet Konağı Kat:2 KİLİS

b) Tarihi ve saati

:

20.04.2020 – 11:00


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kilis Sosyal Yardımlaşma ve Yardımlaşma Dayanışma Vakfı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.



Bir Yorum Bırak

Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Designed By Cemil DOĞAN