İTFAİYE ARACI SATIN ALINACAKTIR

İTFAİYE ARACI SATIN ALINACAKTIR

İTFAİYE ARACI SATIN ALINACAKTIR KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 42 METRE TAM OTOMATİK HİDROLİK MAFSALLI MERDİVENLİ İTFAİYE ARACI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2019/36326 1-İdarenin a) Adresi : Tekye Mahallesi Cumhuriyet Alani Belediye Hizmet Binasi 1 79000 KİLİS MERKEZ/KİLİS b) Telefon ve faks numarası : 3488131010 – 3488132517 c) Elektronik Posta Adresi : kilisfenisleri@kilis.bel.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet 42 Metre Tam Otomatik Hidrolik Mafsallı Merdivenli İtfaiye Aracı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü c) Teslim tarihi : Aracın teslim yeri Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüdür. Aracın İdarenin uygun göreceği teslim yerine kadar, yüklenicinin şoförleri tarafından getirilecektir. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip alımı yapılacak olan mal teknik şartnameye uygun olarak 25 gün içerisinde teslim alınacaktır. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Kilis Belediyesi Encümen Odası b) Tarihi ve saati : 25.02.2019 – 14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi 4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: Ekipman ile alakalı üretici firmanın onayladığı , bu işi yaptığına dair, en az bir tane Bölge Servis(Güneydoğu Anadolu Bölgesi) İstasyonu olacaktır. Servis istasyonunun aşağıdaki belgeleri olmak zorundadır. Servis istasyonunun 4760 sayılı Kanununun 2 nci maddesinin (I) numaralı fıkrası ve (II) sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (I/B/4) bölümü uyarınca, Kanuna ekli (II) sayılı liste kapsamındaki taşıtların tadilatını veya bu taşıtlarla ilgili ek imalat yaptığını gösterir sanayi sicil belgesi olmalıdır. Servis istasyonunun faaliyet belgesi olmalıdır. Servis istasyonunun herhangi bir idare nezdinde referans ve iş bitirme belgesi olmalıdır. Servis istasyonunun üstyapı yaptığına dair Maliye Bakanlığı’ ndan almış muafiyet belgesi olmalıdır. Bu belgeler teklif dosyasına konulacaktır. 4.3.3. 4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler: İmalatçının İtfaiye Aracına Ait CE Belgesi İmalatçının İmalat Yeterlilik Belgesi İmalatçının Faaliyet Belgesi İmalatçının Yerli Malı belgesi İmalatçının 12681 TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kilis Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesi adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kilis Belediyesi İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

× Kilisin Sesi' ne hoş geldiniz.