kilisinsesi.com.tr
KİLİS ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
4 Şubat 2019
admin

KİLİS ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kilis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 11 Ay Araç Kiralama Hizmeti (2 Araç Şoförlü Yakıtsız-2 Araç Şoförsüz Yakıtsız-01/02/2019-31/12/2019 Dönemi) hizmet...

Kilis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 11 Ay Araç Kiralama Hizmeti (2 Araç Şoförlü Yakıtsız-2 Araç Şoförsüz Yakıtsız-01/02/2019-31/12/2019 Dönemi) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2019/1533 1-İdarenin a) Adresi : NECMETTİN ERBAKAN MAH. İNÖNÜ BULVARI NO:8 79000 KİLİS MERKEZ/KİLİS b) Telefon ve faks numarası : 3488139981 – 3488134912 c) Elektronik Posta Adresi : kilis@csb.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 Ay Süreli Araç Kiralama Hizmeti (2 Adet Şoförlü Yakıtsız Binek Sedan araç -2 Adet Şoförsüz Yakıtsız Binek Kamyonet (Panelvan 4+1 kişilik)/Araçlar 2016 Model ve üzeri- 01.02.2019-31.12.2019 Dönemi) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : Kilis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Hizmet Alanı (İl ve İlçeleri İle Gerektiğinde İl Dışı) c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.02.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Kilis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü – Necmettin Erbakan Mah. İnönü Bulvarı No:8 MERKEZ / KİLİS b) Tarihi ve saati : 29.01.2019 – 10:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş Sürücü dahil Araç Kiralama İşi Benzer İş olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kilis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 11 Ay Süreli Araç Kiralama Hizmeti (2 Araç Şoförlü-Yakıtsız, 2 Araç Şoförsüz -Yakıtsız) İşi) İhale Dökümanı Satış Bedeli Kilis Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldıktan sonra Makbuz karşılığı Kilis Çevre ve Şehircilik İl Müd.İhale Takip Bürosundan satın alınabilir. adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kilis Çevre ve Şehircilik İl Müd.İhale Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

Bir Yorum Bırak

Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Designed By Cemil DOĞAN