KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

10 Ay Süreli Kit Karşılığı 4 Grup Laboratuvar Cihazı Temini İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/354550

 

1-İdarenin

a) Adı

:

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Çevre Yolu Üzeri Öncüpınar Kavşağı No:01 Kilis Devlet Hastanesi C Blok Kat 2 Merkez/KİLİS

c) Telefon ve faks numarası

:

3488221515 – Dahili : 141 – 348 813 33 99

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

10 Ay Süreli Kit Karşılığı 4 Grup Laboratuvar Cihazı Temini İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

4 Grup Laboratuvar Kiti 10 ay süreli 3 adet hastane için
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Suriye Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesinde bulunan Azez Vatan Hastanesi, Çobanbey Hastanesi ve Marea Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip Kilis Valiliğinden geçiş izinleri alındıktan sonra işe başlanacaktır. Sözleşme süresi sözleşme imzalanmasına binaen 12 (oniki) aydır. Kitler/malzemeler ihtiyaca binaen, 10 ay süre içerinde Sağlık Tesisimizin sipariş vermeye yetkili personel tarafından imzalanmış yazılı talepler (Faks/mail/elden) yükleniciye ulaştırılacak, iletilen siparişler/talepler doğrultusunda belirtilen miktarda olmak üzere en geç 10 (ON) GÜN içerisinde malzemeler peyder pey teslim edilecektir. İşin süresi 10 aydır. Öngörülemeyen durumlar olması halinde idare teslimat programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmeye müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

04.08.2020 – 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İl Sağlık Müdürlüğü Kat 1 Toplantı Salonu


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1-Teklif verecek istekliler, İhale Konusu ile alakalı;

Teknik Şartnamenin Genel Şartlar Bölümünde istenilen aşağıdaki belgeler;

 1. a) İhaleye katılan istekliler şartnamede yer alan tüm şartları sağlayacaklarını kabul ettiklerine dair Taahhütnameyi;

b)İstekliler ihale kapsamında şartnameye uygun teklif ettikleri cihazları ihale dökümanları kısmında bulunan LABORATUVAR CİHAZ LİSTESİ TAAHHÜTNAMESİ’ ne yazarak ıslak imzalı ve kaşeli olarak;

 1. c) İstekliler teklif ettikleri kit ve cihazların ÜTS/TİTUBB kayıtlarını;

d)Teklif edilen her bir cihazın Türkçe ve İngilizce kullanım klavuzunu vermelidir.Cihazın tüm özelliklerini ve kullanımıyla ilgili bütün ayrıntıları anlatan orijinal kullanım kitabı ve Türkçe çevirisini;

İhale 19/A E-İhale olması dolayısı ile İstekliler Yukarıdaki belirtilen belgelerin ihale saatinden önce EKAP üzerinden e-teklif dosyası oluşturulurken Yeterlilik Bilgileri Tablosu – Diğer Belgeler kısmında belge ismi yazılmak suretiyle beyan edecektir. Teknik Şartnamenin Genel Şartlar Kısmında istenilen ilgili belgelerin ihale Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında EKAP Üzerinden kısım bazında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sunan 1. ve 2. avantajlı İsteklilere tebliğ yapılarak ilgili belgeler en fazla 3 (üç) iş günü içerisinde getirilmek üzere ilgili firmalardan istenecektir. İdare uygun görmesi halinde diğer avantajlı firmalardan da EKAP üzerinden tebliğ yapılarak ilgili belgeler istenebilecektir.Bu süre içerisinde Yeterlilik Bilgileri Tablosu – Diğer Belgeler kısmında  beyan edilen belgeleri istekli idaremize sunmaz ise teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Bu belgelerin ihale saatinden önce EKAP üzerinden e-teklif dosyası oluşturulurken Yeterlilik Bilgileri Tablosu – Diğer Belgeler kısmında belge ismi yazılmak suretiyle beyan edilmemesi halinde teklif değerlendirme dışı bırakılacağından isteklilerin bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler teklif ettikleri cihazlara ait katalogları teklif değerlendirme aşamasında İdare tarafından EKAP üzerinden istenildiğinde sunacaklardır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektör tarafından alımı gerçekleştirilerek sözleşmeye bağlanan laboratuvar kit ve kit karşılığı laboratuvar cihazı temini işlerine ait mal alımları ile hizmet alımları İş Deneyim/İş Bitirme olarak kabul edilecektir.


 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

× Kilisin Sesi' ne hoş geldiniz.