kilisinsesi.com.tr
SÜT SAĞIM MAKİNESİ VE EKİPMANLARI ALIMI İŞİ
4 Şubat 2019
admin

SÜT SAĞIM MAKİNESİ VE EKİPMANLARI ALIMI İŞİ

SÜT SAĞIM MAKİNESİ VE EKİPMANLARI ALIMI İŞİ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI SÜT...

SÜT SAĞIM MAKİNESİ VE EKİPMANLARI ALIMI İŞİ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI SÜT SAĞIM MAKİNESİ VE EKİPMANLARI ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2018/687881 1-İdarenin a) Adresi : EBULÜLE MAHALLESİ MERCIDABIK CADDESİ 1 79000 EBULÜLE MAHALLESİ MERKEZ/KİLİS b) Telefon ve faks numarası : 3488131069 – 3488131045 c) Elektronik Posta Adresi : mehmetfaruk.dokumaci@tarim.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : SÜT SAĞIM MAKİNESİ VE EKİPMANLARI ALIMI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü c) Teslim tarihi : İl Müdürlüğümüz tarafından SÜT SAĞIM MAKİNESİ VE EKİPMANLARI TEK SEFERDE sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra 1 AY içerisinde temini sağlanacaktır. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ebulüle Mah. Mercidabık Cad. No.1 KİLİS b) Tarihi ve saati : 11.01.2019 – 14:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: ÜRÜNLERE AİT NUMUNE İHALE TARİH VE SAATİNDEN ÖNCE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. 1 ADET SÜT SAĞIM MAKİNESİ (NUMUNE İLE KATALOG AYRICA VERİLECEKTİR.) 1 ADET SAĞIM ÖNCESİ MEME TEMİZLEME KÖPÜĞÜ 1 ADET SAĞIM SONRASI MEME DEZENFEKTANI 1 ADET BÜYÜKBAŞ HAYVAN YATAĞI NOT: TRAVAY İÇİN NUMUNE TESLİM EDİLMEYECEKTİR. AYRICA FİRMALAR TEKNİK ŞARTNAMEYİ KAŞE İMZA YAPARAK TEKNİK ŞARTNAMEYİ KARŞILADIKLARINI TAAHHÜT EDEN ”TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP” DOSYASINDA SUNACAKTIR. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ebulüle Mah. Mercidabık Cad. No.1 KİLİS adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ebulüle Mah. Mercidabık Cad. No.1 KİLİS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Bir Yorum Bırak

Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Designed By Cemil DOĞAN