YEM KIRMA MAKİNESİ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

YEM KIRMA MAKİNESİ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

YEM KIRMA MAKİNESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2021/524397

 

1-İdarenin
a) Adı : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : MERCIDABIK CADDESİ 52/A 79000 EBULÜLE MAHALLESİ KİLİS MERKEZ/KİLİS
c) Telefon ve faks numarası : 3488131069 – 3488131045
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : YEM KIRMA MAKİNESİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 17 (onyedi) Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KİLİS İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
ç) Süresi/teslim tarihi : Alımı yapılacak YEM KIRMA MAKİNELERİ sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra 15 takvim günü içerisinde tek seferde İl Müdürlüğümüze teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yürürlüğü girmesiyle işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.09.2021 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : KİLİS İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Alımı yapılacak makinelerin yetkili teknik servisi Kilis il sınırları içerisinde bulunacak olup, garanti süresince servis hizmetini aksatmadan sunacaktır. Yetkili teknik servis  alımı yapılan malların garanti süresi içerisinde servis hizmetini bırakması durumunda Yüklenici Firma en geç 10 gün içerisinde yeniden anlaşma yaptığı yetkili teknik servisi İdareye bildirecektir. İhaleye katılacak firmalar teklif zarfları içerisinde yetkili teknik servis sözleşmesini ve ilgili diğer evrakları sunacaklardır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Alımı yapılacak makineler konusuyla ilgili standart ve kalite belgelerine (TSE, CE, ISO vb.) sahip olacak ve ihaleye katılacak istekli firmalar ilgili belgeyi teklif dosyalarında sunacaklardır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekliler teklif dosyalarında ihale dökümanları arasında sunulan Teknik Şartnameye cevap ve teklif ettikleri ürünün kataloğunu sunacaklardır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
1-Temin edilecek makinelerin T.C. Tarım ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilmiş kuruluşlarca her türlü testi yapılmış ve geçerli deney raporu olmalıdır. Deney raporu teklif zarfı içerisinde sunulacaktır. 2-Teknik şartnamedeki hususlar geçerlidir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

× Kilisin Sesi' ne hoş geldiniz.